کاليبر ۳۵۷   

اینم شعر جدیدم که خیلی دوسش دارم

کالیبر 357

باز این دوئل به پاست ،شلیک کن رفیق

یک کلت بین ماست، شلیک کن رفیق

بین خدا وما کلتت دروغی نیست

این است حرف راست ، شلیک کن رفیق

هفت تیر دست توست ،اما تو میرود

Waiting please just، شلیک کن رفیق

آغاز بیت قبل ،آنجا میان راه

این ماجرا سواست، شلیک کن رفیق

این ماجرا سواست ،اما برای تو

پایان ماجراست، شلیک کن رفیق

بن بست راه من ، امروز گفتی ام

این راه تا کجاست ؟، شلیک کن رفیق

هی ! با تو ام رفیق ، هفت تیر کهنه شد

شلیک یک نداست ، شلیک کن رفیق

در قحطی خدا یک حرف تازه نیست

موسی که بی عصا ست ، شلیک کن رفیق

بت خانه ها پرند ،مشتی تبر بیار

یک یا علی به جاست ، شلیک کن رفیق

این یا علی که هیچ ، گفتن ثواب نیست

تعبیر ناسزاست ، شلیک کن رفیق

شطرنج ای رفیق ،مرگ است و زندگی

بازی سر خداست ، شلیک کن رفیق

بازی سر خداست ، بردن که نا رواست

کلتت ببین کجاست، شلیک کن رفیق

این ماشه را به حتم ، یک دست می چکی

دستی که بر دعاست ، شلیک کن رفیق

تنها امید ماست ، پیغمبر خداست

پیغمبرت گداست ، شلیک کن رفیق

دار  ی  به قد من ، دستت یه ماشه است

خون خدا رواست، شلیک کن رفیق

این آخرین صداست ،اوج گلوله ات

راهی که بی خطاست، شلیک کن رفیق

تا شهر خالی است ، ترسی به دل نده

اینجا خدا کماست ، شلیک کن رفیق

شهری که مزد تو ، مرگی چنین سزاست

یک بسته مانتانا ست ، شلیک کن رفیق

یک وعده زندگی ،حتما خدا نخواست

اینجا خدا ریاست ، شلیک کن رفیق

قلبت به ماشه است ، فکرت به پیش ما

قلب یخی رضاست، شلیک کن رفیق

اینجا به مرگ من ، راضی شدی ولی

تنها خدا نخواست ، شلیک کن رفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ - امير سهيلي