مرثیه ای برای بکارتمان   

 

مادرم پایان بکارتش را تولد من نامید

خواهرم مرگ بکارتش را عشق بازی ای احمقانه اسم گذاشت

دخترم پرده داری بکارتش را یک بازی کودکانه خواند

 آه ...... 

 وای بر من که در این بازی موازی

 هنوز باکره ام ......

لینک
چهارشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٦ - امير سهيلي