حرارت2   

 

یکبار دگر خدا حرارت 2 شد

این مصرع شعر من به یادت نوشد

 استاد که پرسید حواست به کجاست؟

گفتم به خدا پرت حواس تو شد

 استاد نخندید به من سیلی زد

معنی ش برای من « برو گم رو » شد 

غمگین نشدم ترانه خواندم با خود

گوشم پرِ از صدای if u go شد

 U go  درون ضبط وق وق میکرد

و باعث انهدام این خودرو شد

 گفتی که خرابید ؟ چطور ید شما 

و answer من برای تو soso شد

 Soso   نه بدم نه خوب  لبریز توام

حتی  غزل ام پر از صدای تو شد   

لینک
پنجشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٦ - امير سهيلي