به نا م چشمهای تو   

 

درون خواب دیده ام ‏‏، مرام چشمهای تو                و یک غزل سروده ام به نام چشمهای تو 

 به سجده سر نبردنم ، دلیل شرک گفتنم             اذان نکرده است بلال ، به بام چشمهای تو

یهود منقلب نشد ، مسیح لو نرفته بود                    اگر نمی نشست خدا ، به شام چشمهای تو

 جهنم آتشش تویی و پیچ و تاب گونه ات                و معصیت به معنی : به دام چشمهای تو

 درون آتش خلیل چگونه گُل زبانه زد               و آتش است رام تو و رام چشمهای تو     

ونو شدارویش به حتم نمیکند اثر مگر                   پیاله پر کند پدر ز جام چشمهای تو        

و از الف شروع شدند ، تمام شعرهای من              و مانده اند هنوز هم به لام چشمهای تو          

                           

 

لینک
دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٧ - امير سهيلي