ياغی   

 

ياغي

 

 

ياغي از فرط تسلط به خدا تاخته است

 

به خدا و به پيمبر ، ياوه پرداخته است

 

دل و ايمان نبرد ياغي دلسوخته ،ليك

 

مرگ بر،رب وخدايي كه بشر ساخته است

 

در قمار دل خونين دو ورق كم آورد

 

لعن بر او كه چنين گونه خدا باخته است

 

مست بوده است؛زند ناله و زاري اكنون

 

بهر آن نعش خدايي كه كفن بافته است

 

گر خدا گوشه چشمي به من و تو ميكرد

 

مي زد آتش به همان خوشه گندم كه خودش كاشته است

 

دل بيتاب كه در عالم فاني خواب است

 

ورنه هشيار به دل مهر خدا كاسته است

 

ياغي اما به قماري دو ورق كم آورد

 

ورنه از فرط تسلط به خدا تاخته است

 

 

لینک
شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤ - امير سهيلي